เรียนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้า แรงดันและกระแส

                วงจรไฟฟ้านี้โดยความเข้าใจส่วนตัวของผมแล้วก็เหมือนเส้นทางการเคลื่อนไหวของอิเลกตรอนผ่านตัวนำไฟฟ้า จากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง การเคลื่อนไหวของอิเลกตรอนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อวงจรต่อเนื่องกัน ถ้าวงจรนั้นมีจุดขาดจุดในจุดหนึ่งอิเลกตรอนทั้งหมดก็จะไม่เคลื่อนไหว

                Voltage คือ แรงดันไฟฟ้า สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์หรือเครื่องปั่นไฟ แรงดันไฟฟ้านี้จะเกิดขึ้นระหว่างจุดสองจุดตามทิศทางการเคลื่อนที่ของอิเลกตรอน

                สัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่ในวงจรไฟฟ้า ตรงนี้มีจุดที่ทำให้ปวดหัวก็คือ ขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ เราต้องเข้าใจว่าทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าและการเคลื่อนไหวของอิเล็กตรอนนั้นแตกต่างกัน คือเราจะรู้กันว่ากระแสไหลออกจากขั้วบวก “+” ไปยังขั้วลบ “-” แต่อิเล็กตรอนที่นำพาประจุลบนั้นไหลจากขั้วลบ “-” ไปขั้วบวก “+”

                หมายความว่า เราเข้าใจตรงกันว่ากระแสไฟฟ้าไหลจาก + ไป – แต่ความจริงแล้ว กระแสนั้นไหลจากลบไปบวกเพราะอิเล็กตรอนไหลจากลบไปบวก แต่ไม่ว่าจะใช้ระบบไหนก็ใช้งานได้เหมือนกันเพราะถ้าเราดูวงจรทั้งหมดด้วยเส้นทางการไหลเดียวกันแล้ว ไม่ว่าจะไหลไปทางไหนก็ให้ผลเหมือนกัน

                แรงดันหรือ Voltage นี้จะก่อให้เกิดกระแส (Current) การไหลของอิเล็กตรอน กระแสนี้จะต้องดำเนินอย่างต่อเนื่องจึงจะเรียกว่ากระแส การไหลเป็นเส้นทางเส้นเดียวนี้เรียกว่าไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) หรือ DC

                วันนี้เอาแค่นี้ก่อนเพราะสับสนอยู่เล็ก ๆ แต่ก็คิดว่าตัวเองทำความเข้าใจได้ชัดเจนดี