ขุดดินมาเสริมแปลงผัก

ขุดดินมาเสริมแปลงผักได้ครึ่งแปลง

ขุดดินมาเสริมแปลงผักได้ครึ่งแปลง