แปลงที่ยังเป็นดินเหนี่ยว

แปลงที่ยังเป็นดินเหนี่ยว