Lua 004 Types – String ประเภทข้อมูล ตัวหนังสือ

            Types String เป็นข้อมูลประเภทตัวหนังสือที่ต้องใช้บ่อยไม่แพ้จำนวน ตัวอย่างเช่นการเขียนโปรแกรมนับจำนวนสิ่งของ นอกจากจะต้องใช้ตัวเลขเพื่อระบุจำนวนแล้วยังต้องใช้ตัวหนังสือเพื่อระบุชนิดของสิ่งของที่เราต้องการนับ เพื่อที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้โปรแกรมอย่างถูกต้องแล้ว ภาษาโปรแกรมจึงต้องมีการเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานกับตัวหนังสือ

            ใน Lua นี้เราจะใช้เครื่องหมายคำพูด หรือชื่อไทยอย่างเป็นทางการคือ อัญประกาศ โดยใช้ได้ทั้งแบบคู่ “ ” และแบบเดี่ยว ‘ ’ โดยในเครื่องหมายคำพูดนี้จะเป็นการระบุว่าสิ่งที่อยู่ข้างในเป็นข้อมูลประเภทตัวหนังสือ และโปรแกรมจะปฏิบัติต่อมันในรูปแบบของตัวหนังสือ

> print("funfic")
funfic

>print('funfic')
funfic

            ตัวอย่างข้างบนนี้จะแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมจะทำการแสดงตัวหนังสือ funfic ซึ่งอยู่ในอัญประกาศเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นอัญประกาศคู่หรือเดี่ยว

            เรายังสามารถใช้ตัวแปรกับข้อมูลประเภท String ได้เช่นเดียวกับข้อมูลจำนวน แต่ผมจะพูดถึงอย่างละเอียดทีหลังครับ ตัวอย่างนะครับ

> animal = "duck"
> print(animal)
duck

            ข้อมูลประเภท String นี้สามารถนำมาต่อกันได้ด้วยการใช้เครื่องหมายจุด (มหัพภาค) . สองตัวดังเช่นตัวอย่างด้านล่างครับ

> animal = "duck"
> print("super" .. animal)
super duck

            ต่างจากหลายโปรแกรมที่ใช้เครื่องหมาย + ในการเชื่อต่อตังหนังสือ Lua จะใช้ .. เท่านั้นครับ