Refund Policy

How to refund after purchased. Physical goods can be refund within 3 day after received. Contact me via email and send product back to me. After i got the goods and check the condition, i will transfer the money back via internet banking. The customer is response to the shipping cost.

I will refund a full price if the goods is in the good condition when returned. If the goods have minor damage or degradation i will refund half the price. Extreme damaged goods will not get any refund. Shipping cost not include in refunding.

No refund for digital goods like eBook. Most of the content is already in public. You know what you going to get.

จะคืนเงินได้อย่างไร สินค้าที่ไม่ใช่สินค้าดิจิตอลสามารถร้องขอคืนเงินได้ภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้า กรุณาติดต่อผมผ่านอีเมลล์เพื่อสอบถามรายละเอียด หลังจากที่ผมได้รับสินค้ากลับมาและตรวจสอบสภาพของสินค้าแล้วผมจะคืนเงินให้ผ่านการโอนเงินธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด

สินค้าที่ต้องการคืนเงิน ถ้าหากส่งกลับมาถึงผมแล้วยังอยู่ในสภาพดีผมจะคืนเงินให้เต็มจำนวน แต่ถ้าหากมีการเสื่อมสภาพเสียหายผมจะคืนให้เพียงครึ่งเดียว และจะไม่คืนเงินในกรณีที่สินค้าเสียหายอย่างรุนแรง ค่าจัดส่งสินค้านั้นลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

สำหรับสินค้าดิจิตอลอย่างเช่น eBook จะไม่มีการคืนเงิน เนื่องจากเนื้อหาส่วนใหญ่มีการเปิดเผยให้อ่านล่วงหน้าอยู่แล้ว คุณทราบว่าคุณจะได้อะไรตั้งแต่แรก