เมล็ดผักที่ใช้ทดลองเพาะปลูกแบบไฮโดร

เมล็ดผักที่ใช้ทดลองเพาะปลูกแบบไฮโดร